Member areaВлез

Bank 3000 lite

Овој продукт преставува модулација на главниот продукт наменет за банки и големи финансиски друштва, па оттаму ова решение се модулира во зависност на потребите за клиентот(менувачница, финасиско друштво, брокерска куќа ....).
Bank3000

Детали

„Bank3000lite“ е продукт наменет за помалите финансиски друштва, менувачници и брокерски куќи. Конкретно продуктот, се состои од неколку модули, кои се поделени според функционалноста и потребите на компаниите. Bank3000lite е композиција од модулите: книговодство,девизно работење, менувачко работење, кредитирање, итн.
Секој од овие модули е интегриран во единствена база на податоци, и единствена конзола преку која се располага со податоците. Bank3000lite преставува продукт кој се модулира во зависност од потребата на клиентот.

Бенефити и придобивки

  • Модуларен и лесно надградлив
  • Едноставност
  • Автоматско раскнижување
  • Real-time ажурност
  • Безбеден и сигурен
  • Интеграција со берза
  • Поддршка на клиентски и регулаторни извештаи
  • Целокупно автоматизиран процес
  • Мала ТСО
  • Аналитички извештаи

Композитни модули :

Дополнителни модули :